Allah Dostları

İmam Cafer es-Sadık

İmam Cafer es-Sadık
İmam Cafer es-Sadık

İmam Cafer es-Sadık için dikkat et, çünkü o nübüvvet ve sıddıkiyyet makamına varis biridir. Onun doğuşu ile ilimlerin ve gerçek irfanın nurları parlamaya başlamıştır.

Şüphesiz onun dedesi şehidlerin efendisi Hz. Hüseyin’dir Annesi ise Hz. Ebu Bekir’in oğlu Muhammed’in oğlu Kasim’in kızı Ümmü Ferve’dir. Annesinin annesi ise Hz. Ebu Bekir’in oğlu Abdurrahman’in kızı Esma’dır.

Babasından, anne tarafından ve dedesinden hadis dinlemiştir. Yine Urve’den, Ata’dan, Nafi’den, Zühri hadisler dinleyip ezberlemiştir. Süfyan b. Uyeyne, Sufyan es-Sevri, İmam Malik ve Kattan kendisinden hadis almışlardır. Buhari hariç diğer hadis imamlar da ondan aldıkları hadisleri eserlerine yazmışlardır.

Ebu Hatim şöyle der: “Cafer es-Sadik, her manada kendisine güvenilen bir zattır; onun gibi biri için bu konuda hiç tereddüt olmaz.”

İmam Cafer es-Sadık

Hadaiku’l-Verdiyye [Nakşi Şeyhleri],
Abdulmecid Hani, Semerkand Yayınları, S. 1

Bir Yorum Bırak